top of page

Algemene voorwaarden 

Alle coaching trajecten, programma's, sessies, workshops, teambuildings, trainingen en opleidingen zijn bedoeld om de persoonlijke groei te bevorderen.  Coaching is niet bedoeld om therapie van welke aard dan ook te vervangen.  Alle verplichtingen van de coach onder deze overeenkomst worden aangemerkt als inspanningsverbintenis zonder aansprakelijkheid.  Door de aard van dienstverlening en inbreng van de deelnemers bij de bewustwording en verandering, geeft de coach geen garantie voor succes, of vooruitzichten op verbetering.  Dennis Schoofs verklaart hierbij de reguliere geneeskunde als basis te beschouwen van de gezondheidszorg en dat hij als niet medisch opgeleide, geen diagnoses kan stellen of medische behandelingen in vraag kan stellen.  Voor het achterhouden van eender welke soort behandeling of begeleiding kan UED BV of Dennis Schoofs geen verantwoordelijkheid opnemen.  Adviezen van de coach zijn slechts voorstellen en suggesties en dienen altijd beoordeeld te worden door de deelnemers.  De deelnemers bepalen zelf of, en hoe snel ze een verandering teweeg brengen en blijven op ieder moment zelf verantwoordelijk voor hun eigen proces. 

Door de toegang en het gebruik van de website tot de website www.UED.Nu verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de geldende voorwaarden, zoals hieronder opgenomen.

Voor elk soort informatie over producten of diensten van anderen bedrijven verklaart elke deelnemer dat men bewust is van deze disclaimer en alsook volledig begrijpt dat een onafhankelijk zakelijk consulent geen persoonlijk, zakelijk of financieel advies geeft, dat ze niet het bedrijf zijn, ze delen enkel correcte informatie en hun persoonlijke ervaring.
Herinner dat elk bedrijf kan falen, investeringen door bedrijven bevatten risico's. 

Resultaten uit het verleden garanderen geen toekomstige resultaten.
Iedereen overweegt en beheert eigen risico's en is verantwoordelijk voor al hun eigen beslissingen en acties. Hebzucht kan een vijand zijn.  De enige zekerheid voor de toekomst is dat alles zal veranderen.   Niemand mag iemand anders overtuigen.   Men mag enkel feiten delen uit het verleden en het heden.

Onze motivatie is zelf educatie voor persoonlijke groei.  Onszelf informeren en opleiden om logische en duidelijke beslissingen te maken die goed voor ons zijn.

De informatie (teksten, beelden en links, etc.) op deze website zijn uitsluitend bedoeld als informatief. Universal Energetic Dynamics levert alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan als gevolg van onjuiste, onvolledige informatie of onbegrepen informatie. Daarnaast behoudt UED zich het recht om ten allen tijde wijzigingen/correcties aan te brengen of informatie te verwijderen.


Auteursrechtelijk beschermde werken
Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie (met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d.) openbaar maken of verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Universal Energetic Dynamics.

Links naar andere websites

Universal Energetic Dynamics is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop deze website door de beheerder. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van www.UED.Nu. Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden.


Bestellingen / inschrijvingen 
Bestellingen en inschrijvingen voor producten en/of seminars zijn bindend. Tenzij de wettelijke bepalingen kunnen deze niet geannuleerd worden. Wij zullen er alles aan doen om de opgegeven data en tijden van de seminars zo goed als mogelijk te respecteren. Alle bijkomende kosten ( verplaatsing, horeca uitgaven, parking, etc.) zijn steeds en uitsluitend ten laste van de deelnemer. Deze kunnen op geen enkele wijze verhaald worden op de organisator van Universal Energetic Dynamics.

Heeft u feedback, kritiek, een klacht of een opmerking over een aankoop die u deed? Dan kan u dit melden via UEDNU@ic|oud.com


Doelmatigheid van de verstrekte informatie
Universal Energetic Dynamics kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Afstand van aansprakelijkheid
Universal Energetic Dynamics sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Universal Energetic Dynamics is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

 1. Verkoper
  Universal Energetic Dynamics BV heeft haar maatschappelijke zetel te Belingstraat 2, 3800 Sint-Truiden en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO). Het BTW nummer is BE 458.934.021 ("Verkoper"). 

 2. Toepassing
  Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van onderstaande algemene voorwaarden, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding. 

 3. Levering
  Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen de termijn dewelke in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. 


Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en zullen aanleiding geven tot extra kosten.


Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.


De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper.


Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.
In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. 

 1. Eigendomsvoorbehoud
  De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper. 

 2. Klachten
  Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons aangetekend toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht (8) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld. 

 3. Waarborg
  Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.
  Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Koper geleden. 

 4. Overmacht
  Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen produktieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn. 

 5. Prijzen en betaling
  Indien facturen niet online voldaan werden, zijn facturen betaalbaar op onze zetel te Belingstraat 2, 3800 Sint-Truiden, op de vervaldag, netto zonder korting, tenzij anders op de factuur vermeld.


Elke klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen drie (3) dagen na ontvangst van de factuur.


Wij behouden ons het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de Koper op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de Koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat wij kunnen laten gelden.


Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van onzentwege om ons later op deze tekortkoming te beroepen.

 1. Persoonsgegevens
  Door te bestellen op www.UED.Nu staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. Universal Energetic Dynamics BV zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De Koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de Koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel. 

 2. Scheidbaarheid
  Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten. 

 3. Toepasselijk recht
  Alle overeenkomsten afgesloten met Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Limburgse rechtbank is exclusief bevoegd. 

 

 

Herroepingsrecht

De koper heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van een motief en zonder betaling van een boete de aankoop te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van levering.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de koper de onderneming via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per e-mail of per post) op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen. Dit herroepingsrecht is niet van toepassing voor professionele kopers.

 

De koper kan in volgende gevallen geen beroep doen op het herroepingsrecht:

 • goederen die door hun aard niet terugbezorgd kunnen worden

 • audio- en video-opnamen of software waarvan de verzegeling verbroken werd

 • tickets 

 • programma's, opleidingen, sessies, workshops, trainingen, informatie

 

Het herroepingsrecht is natuurlijk maar geldig voorzover het product ook daadwerkelijk teruggestuurd wordt binnen de 10 werkdagen nadat de koper de onderneming op de hoogte gebracht heeft dat hij wil verzaken aan zijn aankoop.

 

Het teruggestuurde product moet teruggestuurd worden in ongebruikte toestand, in zijn oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat en vergezeld van het ordernummer. Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden zal geweigerd worden.

 

De koper moet zelf de retour verzendingskosten betalen. De terugbetaling zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen, na ontvangst van de retour door de onderneming, op voorwaarde dat alle voorwaarden zoals hierboven beschreven strikt voldaan zijn. Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de koper effectief betaalde bedrag voor het product (excl. transportkosten, leveringskosten, ...). Als tijdens de aankoop gebruik gemaakt werd van een waardebon, zal deze ook teruggegeven worden. Deze waardebon kan dan opnieuw gebruikt worden bij een volgende aankoop.

Contactgegevens

Universal Energetic Dynamics BV

Copyrights

© 2019 - Universal Energetic Dynamics

bottom of page