top of page

 

Bij het betreden en aankopen van deze website www.UED.Nu gaat de klant akkoord met deze Branding & Marketing licentieovereenkomst. 

Branding & Marketing Licentieovereenkomst

Betrokken partijen:

uitvoerder

Bedrijfsnaam :     Universal Energetic Dynamics BV verder benoemd als UED BV

Adres :                   Belingstraat 2, 3800 Sint-Truiden

 

klant, verder benoemd U

U geeft ons alle rechten, zowel van derden, dat de inhoudt gepast is en vrij van laster, vrijwaart UED BV van elke aansprakelijkheid en U belooft nooit te dagvaarden voor het gebruik van de inhoud zoals beschreven.

 

UED BV krijgt de toestemming om te komen filmen met beeld en geluid benoemd als inhoud, is en blijft eigenaar van de inhoud, krijgt de toestemming om deze inhoud te bewerken en op websites, apps, e-mail en elk soort mediakanaal te gebruiken, voor promotionele doeleinden, mag onderstaande in beeld vastleggen, dit bewerken, gebruiken en publiceren inclusief:

  • bedrijfsnaam, inclusief tekst, slogan, logo, aangeleverd foto & beeldmateriaal

  • het bedrijf met de infrastructuur en voertuigen 

  • persoonlijke naam en biografisch materiaal

  • de door de U aangewezen betrokken en/of meewerkende partijen 

 

1.

U verklaart dat U ouder bent dan 18 jaar.

2.

U verklaart en garandeert dat U:

 • alle rechten, titels en belangen bezit en beheert van de Inhoud waarvan U de licentie heeft of dat U anders alle rechten, machtigingen en toestemmingen heeft die nodig zijn om dergelijke inhoud te plaatsen en te gebruiken (inclusief, maar niet beperkt tot, het gebruiksrecht van namen, afbeeldingen, beeldmateriaal, documentatie en gelijkenissen van derden die naar de inhoud verwijzen of hierin verschijnen)

 • alle rechten heeft om U en haar partners, werknemers, medewerkers, agenten, vertegenwoordigers, vergunninghouders en toewijzers te voorzien van de licentie en rechten die in sectie 4 hieronder worden uiteengezet

 • voldoet aan alle toepasselijke wetten en voorschriften die verband houden met het verwerven en / of produceren van de inhoud. Voor de toepassing van deze overeenkomst betekent "inhoud" foto's, tekst, afbeeldingen, bewegende beelden, geluid, illustraties of andere materialen (inclusief eventuele bijbehorende bio-data, metadata of locatie-informatie) (collectief, “inhoud"). Ter verduidelijking bevat inhoud ook eventuele profielinformatie waarvan U aan UED BV toegang verleent tot sociale platforms van derden (zoals LinkedIn, Youtube, Instagram, Twitter en Facebook) in overeenstemming met de autorisatieprocedures die door het platform zijn vastgesteld.

 

3.

U verleent hierbij UED BV niet-exclusieve, royalty-vrije, wereldwijde, doorlopende, onherroepelijke en volledig sublicentie om te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, afgeleide werken te maken van, te verspreiden, te verrichten en openbaar te maken van de inhoud die U verzendt, geheel of gedeeltelijk, op UED BV social media accounts, op of in een van de digitale platforms van UED BV (inclusief websites, blog, apps en e-mail), inclusief op websites en apps van derden voor elk doel, ook voor promotionele en publieke doeleinden. 

Ter verduidelijking en onbeperkt, deze licentie omvat, met uitdrukkelijk uw akkoord, het recht aan UED BV om uw naam, afbeelding, persona en gelijkenis van uw persona te gebruiken en openbaar te maken; En niets in deze licentie verandert uw eigendomsrecht van de inhoud aan UED BV. Niets in deze licentie vereist dat UED BV uw inhoud op een specifieke manier of op een specifiek platform gebruikt of publiceert of uw inhoud al met al gebruikt of publiceert.

 

4.

Eventuele uitspraken, opmerkingen of claims die in uw inhoud zijn opgenomen of afgebeeld, zullen uw eerlijke meningen en ervaringen weerspiegelen. Wanneer U merken, producten of diensten in uw inhoud afbeeldt of hiernaar verwijst, gaat U verder akkoord met eventuele materiële verbindingen die U zou hebben met andere merken of verkopers van derden. U gaat er ook mee akkoord om op verzoek ondersteunende informatie of documentatie te verstrekken die betrekking heeft op deze uitspraken, opmerkingen, claims, opvattingen en ervaringen.

 

5.

U begrijpt dat U niet zal worden betaald voor het gebruiken van de inhoud door UED BV, zoals beschreven in deze Licentieovereenkomst. Ieder van ons draagt onze eigen kosten verbonden aan deze Licentieovereenkomst. Tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk of digitaal is overeengekomen.

 

6.

U gaat ermee akkoord om indien nodig, actie te ondernemen (inclusief de aanlevering van documenten) die door UED BV op redelijke wijze worden aangevraagd, in te voeren of bewijs te geven van de representaties en / of licenties en rechten die in deze Licentieovereenkomst zijn uiteengezet.

 

7.

U gaat er mee akkoord dat U geen inhoud zal aanleveren die:

 • inbreuk maakt op enig patent, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of ander intellectueel of eigendomsrecht van een ander;

 • materiaal bevat dat onwettig, smadelijk, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, ontuchtig, suggestief, gewelddadig, storend, bedreigend, beledigend, opruiend, frauduleus of anderszins aanstootgevend is;

 • het gebruik van een product of dienst aanduidt, beschrijft of aanmoedigt die aanstootgevend, ongepast of schadelijk zou zijn voor UED BV of enig ander persoon of het gebruik van een product op een manier aantoont die in strijd is met de instructies of waarschuwingen met betrekking tot het product;

 • de publieke-, privacy- of gegevensbeschermingsrechten van anderen schendt of schaadt; of onjuist of misleidende verklaringen, aanspraken of afbeeldingen bevat over een persoon, bedrijf, product of dienst.

    Zonder het voorgaande te beperken gaat U akkoord dat U, in samenhang met de            productie van uw inhoud: geen emotionele nood of misbruik heeft opgedaan op             andere mensen; niet andere mensen vernederd heeft, geen andere mensen heeft        aangevallen, gestalkt of bedreigd; geen gebruik heb gemaakt van privé eigendom         zonder toestemming; geen andere persoon geïmiteerd/verpersoonlijkt heeft of uw         associatie, titel of autoriteit verkeerd heb gerepresenteerd; en geen andere             activiteiten is aangegaan die kunnen leiden tot letsel, overlijden, eigendomsschade         en / of aansprakelijkheid van welke aard dan ook.

UED BV zal de inhoud verwerpen en / of verwijderen waarin UED BV naar eigen goeddunken meent dat dergelijke activiteiten zich voordoen.

 

8.

Voor zover wettelijk toegestaan, gaat U akkoord met het vrijgeven, ontlasting en vrijwaring van UED BV en zijn werknemers, aannemers, sponsors of andere personen die optreden onder de toestemming of bevoegdheid van Mr Maria, van aansprakelijkheid, aanspraak, schade, oordeelvelling, kosten, verlies, onkosten (inclusief redelijke advocatenkosten), op grond van de publicatie of het gebruik van de inhoud die U verstuurt of de naam, afbeelding, gelijkenis, persona of andere informatie die U verstrekt in verband met dergelijke inhoud. Voorts gaat U ermee akkoord om van eventuele rechten op inbreukmaatregelen die U in verband met deze licentieovereenkomst mag hebben, af te zien.

 

9.

Dit is de volledige overeenkomst tussen U en UED BV met betrekking tot de inhoud waarvan U licentie verleent. Als een rechtbank enige bepaling van deze Licentieovereenkomst in elk opzicht onredelijk of niet afdwingbaar acht, gaat U ermee akkoord dat deze Licentieovereenkomst niettemin zal worden afgedwongen tot de mate waarin het door de rechtbank wordt vastgesteld dat deze wettelijk afdwingbaar is.

 

10.

Deze overeenkomst wordt uitgelegd en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Hasselt, onverminderd het recht van de partijen om het geschil op te leggen aan de relatief bevoegde rechter op basis van het woonplaats van de ontvanger.

bottom of page